MärkesDemos garantinivåer

 

Vi på MärkesDemo vill att du skall känna samma trygghet när du köper en MärkesDemo-certifierad del, som när du köper en nytillverkad. Därför lämnar vi i stort sett samma garanti på MärkesDemo-certifierade delar som när du köper en ny. MärkesDemo ansvarar för att samtliga återanvända delar lever upp till garanterad kvalitet och funktion.

 

A-garanti

Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk för reklamationer (se särskilda villkor i Garantibehandlingsdokumentet)

B-garanti

Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I-och urmontering ersätts ej.

C-garanti

Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har.
Returrätt inom 30 dagar då delen krediteras
I-och urmontering ersätts ej.
På C- garanti betalar kunden fraktkostnader

 

Garantier privatpersoner:
Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och ur montering ersätts. Konsumentköplagen gäller alltid privatperson.

Garantier företagskunder (ej bilverkstäder):
Samma garanti som bilverkstäder men ingen i- och ur montering ersätts.

 

Garantivillkor

 

Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.

Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under
garantitiden vid uppvisande av köpehandling.

Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen
beror på:

– att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation,
bl a att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.
– att bilen byggts om eller ändrats, t ex trimning.
– att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.
– att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
– att bilen vanvårdats.
– att reparation och montering utförts på ett felaktigt sätt.
– att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsett för fordonet
har monterats.
– att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.
– skador som uppkommit till följd av icke utförd eller felaktigt utförd
service/reparationsarbeten hos verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation
gällande teknisk data och monteringsanvisningar eller inte inhämtat den.

Säljaren ansvarar ej heller för sådant som beror på krig, inre oroligheter, jordbävning
eller andra fall av force majeure.

Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.

Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta
produkten.

Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna A, B, C.

Köparen är skyldig att styrka mätarställning på bilen vid montering av delen samt vid
inträffad skada om säljaren kräver detta.

Garantin följer köparen. Gäller vid uppvisande av kvitto/köpedokument.

 

Förtydligande villkor beträffande motorer, växellådor och övriga transmissionsdelar

 

Garantin gäller under förutsättning att:

Motor

Vid montering motor:
Nytt oljefilter, fyll på motorolja den typ som tillverkaren rekommenderar.
Kontroll samt byte av kamremsdrivning om inte detta dokumenterats vid köpet.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
Kontrollera kylare, läckage.
Byt termostat vid behov.
I de fall medsända instruktioner finns måste dessa följas.

Att notera
Garantin omfattar motorkroppen inkl vevaxel och topplock.
Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar, elhärvor etc.

Växellåda / Automatlåda

Vid montering av växellåda:
Fyll på växellådsolja den tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage.
Montera nya tätningar tex vid drivaxlar.
Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
Provkör växellådan noga. Kontrollera växellägen, synkning.
Rengör oljekylare.
Felavvikelser måste rapporteras till leverantören.

Att notera:
Garantin omfattar inte inre drivknutar.

Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav.

Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt).
Kontrollera tätningar, lager etc. före montering.

Som fel betraktas inte:

– de intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med
reservdelsmonteringen.
– normal förslitning.
– fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs
av styrning via styrdon eller annan styrande komponent.

 

Garantibehandling

 

Märkesdemo har följande regler för anmälan av fel och garantibedömning
enligt A- ,B- eller C-garanti.

Om fel uppstår trots vår höga kvalitetskontroll på delarna gäller följande:
1. Anmälan skal ske inom skälig tid, normalt 14 dagar.
2. Garantianmälan skall ske till det Märkesdemo-företag som sålt delen.
3. Din garantianmälan behandlas och åtgärd meddelas.
4. Säljföretaget beordrar i varje enskilt garantiärende vilken åtgärd som är aktuell.
5. Åtgärden kan påbörjas efter att skriftligt medgivande lämnats av företaget
Garantiarbeten påbörjade utan medgivande ersätts ej.

Det är alltid säljföretaget som behandlar ditt garantiärende även om
leveransen kommer från ett annat Märkesdemo-företag.

Utbytesdel

Utbytesdel skickas fraktfritt tillsammans samt returfraktsedel. Med bifogad returfraktsedel
återsänds den reklamerade delen.

Om utbytesdel skickas innan reklamationsärendet behandlats debiteras delen och krediteras efter
att reklamationen behandlats.

Monteringskostnader

I de fall delen har en A garanti ersätts kostnader för i- och urmontering av delen. Ersättning utgår
efter gällande fabrikants tidsverk för anslagen monteringstid eller lämnad offert som parterna
kommit överens om. Timdebitering kan debiteras med högst 850:-/timma i de fall ordinarie
timdebitering är lägre gäller denna.

Märkesdemoföretagen behandlar alltid reklamationsärenden på ett professionellt och korrekt sätt
och ser det som en möjlighet att ytterligare förbättra kvalitén på våra produkter.
I de fall parterna inte kommer överens anlitas extern expertis för bedömning. Båda parter har
skyldigheten att acceptera den bedömning som framkommit.
Säljföretaget kommer att behandla din reklamationsanmälan på ett professionellt och snabbt sätt
med utgångsläge från den inkomna informationen samt efter de garantivillkor som gäller för aktuell
produkt.

Säljföretaget har rätt att erbjuda, men är inte skyldig att skaffa, en likvärdig ersättningsdel.

Garantin följer köparen.

Om skiljaktighet uppstår beträffande garantiskada anlitas Dekra för opartisk bedömning av ärendet. Båda
parter har skyldighet att acceptera den opartiska bedömningen som framkommit och rätta sig efter detta
beslut.